cheatcountry

Ehlers Error Correcting Exponential Moving Average [CC]

The Error Correcting Exponential Moving Average was created by John Ehlers and Ric Way (Stocks & Commodities V. 28:11 (30-35)) and this is an excellent moving average that accurately identifies the trend and sticks with the price during trends or choppy periods pretty well. It looks back to find the best gain setting for each day that returns the smallest difference between the current price and the ema based on the gain setting and uses that day's info in it's total calculations and if there is a zero gain for the day then it is just a classic ema . I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so lighter colors are normal and darker colors are strong. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?