inno14

Bollinger Bands Wide & Narrow

* Bollinger Bands Wide & Narrow apply a Simple Moving Average ( SMA ) on Bollinger Bands Width with same period of middle bands to regconize the bands are widening or narrowing.
* "Bands Widening" is marked by green shade.
* "Bands Narrowing" is marked by red shade.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận