exlux99

RSI Rising Crypto Trending Strategy

This is crypto and stock market trending strategy designed for long timeframes such as 4h+
From my tests it looks like it works better to trade crypto against crypto than trading against fiat.

Indicators used:
RSI for rising/falling of the trend
BB sidemarket
ROC sidemarket

Rules for entry
For long: RSI values are rising, and bb and roc tells us we are not in a sidemarket
For long: RSI values are falling, and bb and roc tells us we are not in a sidemarket

Rules for exit
We exit when we receive an opposite direction.


Cuation: Because this strategy uses no risk management, I recommend you takje care with it.


If you have any questions, let me know !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?