RicardoSantos

[RS]Fractal Pattern Recognition (3 Triangles) V1.1

EXPERIMENTAL:
added a missing triangulation(ZCD)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="[RS]Fractal Pattern Recognition (3 Triangles) V1.1", overlay=false)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(false, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(24, title="Extreme Window:")

regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]

billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)

ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal

topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false

filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------

//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, text="•", offset=-2)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, text="•", offset=-2)
// ||---  V1 : Added Swing High/Low Option
//ShowSwingsHL = input(true)
//highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
//lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  Offset calculation:
// ||--- unable to use, plots cant use series for offset value...
//hsoffset = n-valuewhen(ftop == true, n[2], 1)
//lsoffset = n-valuewhen(fbot == true, n[2], 1)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=maroon, text="H", offset=-2)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="L", offset=-2)
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
//showchannel = input(true)
//plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  ZigZag:
//showZigZag = input(true)


istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
//plot(zigzag, color=black, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:


//istop() => zigzag == filteredtopf
//isbot() => zigzag == filteredbotf

z = valuewhen(zigzag, zigzag, 6) 
y = valuewhen(zigzag, zigzag, 5) 
x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2)
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1)
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

zyx = (abs(x-y)/abs(z-y))
zyb = (abs(b-y)/abs(z-y))
zyd = (abs(d-y)/abs(z-y))
zab = (abs(b-a)/abs(z-a))
zad = (abs(d-a)/abs(z-a))
zcd = (abs(d-c)/abs(z-c))

yxa = (abs(a-x)/abs(y-x))
yxc = (abs(c-x)/abs(y-x))
ybc = (abs(a-c)/abs(y-c))

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

plot(title='', series=zyx, color=change(zyx) != 0 ? na : navy, transp=0, offset=-2)
plot(title='', series=zyb, color=change(zyb) != 0 ? na : navy, transp=15, offset=-2)
plot(title='', series=zyd, color=change(zyd) != 0 ? na : navy, transp=30, offset=-2)
plot(title='', series=zab, color=change(zab) != 0 ? na : navy, transp=45, offset=-2)
plot(title='', series=zad, color=change(zad) != 0 ? na : navy, transp=60, offset=-2)
plot(title='', series=zcd, color=change(zcd) != 0 ? na : navy, transp=75, offset=-2)

plot(title='', series=yxa, color=change(yxa) != 0 ? na : fuchsia, transp=0, offset=-2)
plot(title='', series=yxc, color=change(yxc) != 0 ? na : fuchsia, transp=25, offset=-2)
plot(title='', series=ybc, color=change(ybc) != 0 ? na : fuchsia, transp=50, offset=-2)

plot(title='', series=xab, color=change(xab) != 0 ? na : black, transp=0, offset=-2)
plot(title='', series=xad, color=change(xad) != 0 ? na : black, transp=15, offset=-2)
plot(title='', series=abc, color=change(abc) != 0 ? na : black, transp=30, offset=-2)
plot(title='', series=bcd, color=change(bcd) != 0 ? na : black, transp=45, offset=-2)

plotshape(change(zyx) != 0 ? zyx : na, text="ZYX", color=navy, transp=0, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(zyb) != 0 ? zyb : na, text="ZYB", color=navy, transp=15, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(zyd) != 0 ? zyd : na, text="ZYD", color=navy, transp=30, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(zab) != 0 ? zab : na, text="ZAB", color=navy, transp=45, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(zad) != 0 ? zad : na, text="ZAD", color=navy, transp=60, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(zcd) != 0 ? zcd : na, text="ZAD", color=navy, transp=75, location=location.absolute, offset=-2)

plotshape(change(yxa) != 0 ? yxa : na, text="YXA", color=fuchsia, transp=0, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(yxc) != 0 ? yxc : na, text="YXC", color=fuchsia, transp=25, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(ybc) != 0 ? ybc : na, text="YBC", color=fuchsia, transp=50, location=location.absolute, offset=-2)

plotshape(change(xab) != 0 ? xab : na, text="XAB", color=black, transp=0, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(xad) != 0 ? xad : na, text="XAD", color=black, transp=15, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(abc) != 0 ? abc : na, text="ABC", color=black, transp=30, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(change(bcd) != 0 ? bcd : na, text="BCD", color=black, transp=45, location=location.absolute, offset=-2)

//bgcolor(xd <= 0.8 and xd >= 0.6 ? black : na, transp=25)
//plot(topcounter, color=green, offset=-2)
//plot(botcounter, color=red, offset=-2)

Bình luận

Can you explain how it works
+6 Phản hồi
Are there instructions on how to interpret this? Thanks.
+1 Phản hồi
Nice!
+1 Phản hồi
Hi. Does this indicator repaint or lag?
Phản hồi
@brlb9, it lags by the 2 bars it takes to confirm the fractal
Phản hồi