elecbotcrypto

Elecbot Trend

Elecbot Trend MACD + Volume BTCUSDT
When MACD crosses Sinal line, arrows are displayed above or below the bar on main chart.
You can also set the following MACD alert with this indicator.
1. When MACD crosses the signal line upwards
2. When MACD crosses the signal line downward
3. When MACD crossed zero line upward
4. When MACD crosses zero line down
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?