samuelx

K线组合识别器(Candlestick Pattern Monitor)

This is a Candlestick Pattern Monitor which design for Chinese.

这是一个K线组合的识别器。
本脚本的目的在于帮助使用中文的人了解该指标,特别是其用法。同时将该指标代码添加完整的中文注释,方便使用中文的人学习Pine语言。

K线组合是国内技术分析里最常见的分析方式之一。K线组合种类丰富,各类证券类书籍中均有总结,本识别器选取其中几种传播度最高几个K线组合,将其量化,使用机器辅助识别K线组合。


射击之星
射击之星,在股价运行的高位,一根中阳或者大阳线之后出现长上影K线,往往是较为强烈的看空信号,K线的实体部分很小或者为十字线,上影线一般为实体K线的两倍以上。

量化要点:
1 上一根K线须是一根实体高度必须大于最近10根K线实体平均值1.5倍;
2 上影线至少是实体的2倍;
3 下影线不大于实体的0.5倍。

乌云盖顶
乌云盖顶组合,第一根K线为大阳线或者中阳线,第二天跳空高开,第二根K线的开盘价远高于第一根K线的最高价,但是收盘却跌入第一根K线的实体部分,第二根K线收盘价越底,则拐点的信号越明确。

量化要点:
1 跳开,即当前K线开盘价大于上一根收盘价;
2 上一根K线须是一根实体高度必须大于最近10根K线实体平均值1.5倍;
3 当前K线收于前一根K线实体下半部分。

三只乌鸦
三只乌鸦组合的构成,股价上涨的高位区域,一根大阳线之后连续出现三根小阴线,每一根阴线都是跳空高开,但是收在当日最低附近。

量化要点:
1 连续三根阴线;
2 三根阴线的实体都小于最近十根K线实体的平均值。

下跌三部曲
下跌三部曲的构成,一根大阴线或者中阴线之后,随后的交易日连续三根价量逐日萎缩的小阳线,三根小阳线的最高价未能击破前面阴线的开盘价,随即股价重回下跌趋势,并再报收大阴线或者中阴线。

量化要点:
1 组合第一根K线为阴线;
2 组合的第二至第四根K线都为阳线;
3 第四根K线收盘价不高于第一根K线开盘价;
4 第五根K线为阴线,且收盘价低于第二根K线开盘价。

早晨之星
早晨之星由三根K线组合成,第一根是中阴线或者大阴线,第二根是小阳线或者小阴线,第三根为中阳线或者大阳线,如果第二根是十字线,也成为早晨之星,第三根阳线实体切入第一根阴线的实体之内,切入的幅度越大,信号越明确。

量化要点:
1 第一根K线为阴线,且实体高度大于最近十根K线实体的平均值的1.5倍;
2 第二根K线实体高度小于最近十根K线实体的平均值,且上影线小于实体的0.5倍,下影线大于实体的2倍;
3 第三根K线为阳线,且收盘价大于第一根K线开盘价。

红三兵
红三兵构成,三根上涨的小阳K线,如果出现在大跌之后的底部区域或者盘整区域,再配合成交量,往往成为上涨行情的先兆。

量化要点:
1 三根K线均为阳线;
2 三根K线的实体均小于最近十根K线实体的平均值。


指标局限性
因K线组合出现的频次均较高,所以K线组合需结合其他分析方式一起考虑。
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?