nakamotoz

Twiggs Money Flow [Lazy Bear]

2346 lượt xem
181
// @author LazyBear
// @credits http://www.incrediblecharts.com/indicato...
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note.
// Two Features Added by User ChrisMoody -
// TMF Line to be uses with Histogram(Easier to Spot Divergences)
// Thresh Hold lines showing extremes - adjustable.
study("Twiggs Money Flow ", shorttitle="LB_TMF")
length = input( 21, " TMF Period")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
sl = input(true, title="Show TMF Line?")
// stl = input(true, title="Use Threshold Lines Color Change?")
sw = input(false, title="If Not Using Threshold Lines Color Change Change Below Values to 0")
upper_threshold = input(.1, minval=0, title="UpperThreshold ---- Default Value .1")
lower_threshold = input(-.1, minval=-1, title="Lower Threshold ---- Default Value -.1")

WiMA( src , length) =>
MA_s=( src + nz (MA_s * (length-1)))/length
MA_s


tr_h=max(close,high)
tr_l=min(close,low)
tr_c=tr_h-tr_l
adv=volume*((close-tr_l)-(tr_h-close))/ iff(tr_c==0,9999999,tr_c)
wv=volume+(volume*0)
wmV= WiMA(wv,length)
wmA= WiMA( adv ,length)
tmf= iff(wmV==0,0, wmA /wmV)

c = tmf >= upper_threshold ? lime : tmf < lower_threshold ? red : yellow

plot(sh and tmf ? tmf : na, title="Twiggs Money Flow Histogram", style=histogram, linewidth=3, color=c)
plot(sl and sma ( tmf , 1) ? sma ( tmf , 1) : na, title="Twiggs Money Flow Line", style=line, linewidth=4, color=white)
hline(0, title="0 Line", color=silver, linestyle=solid, linewidth=3)
hline(upper_threshold, title="Upper Threshold", linewidth=3, color=gray)
hline(lower_threshold, title="Lower Threshold", linewidth=3, color=gray)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận