cheatcountry

Ehlers High Pass Filter [CC]

The High Pass Filter was created by John Ehlers and I would define this indicator as both a momentum indicator but also a predictor indicator. This does a pretty good job of predicting future price action even though I have double smoothed it to provide clear buy and sell signals. I will be publishing quite a few more Ehlers indicators very soon so stay tuned. This indicator can be interpreted in a few different ways but most importantly it is a mid to long term sell signal when the indicator falls below the zero line and vice versa. It also falls below the zero line when the underlying price data starts losing momentum so it can be used also as a price reversal. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors are strong signals and lighter colors are normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?