SlapChop

Magnus Doesn't Share (Line Area Bars)

1154 lượt xem
44
Line style chart similar to Cryptowat.ch and Bitcoinwisdom. Set your bar style to line!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Use with Line style chart
//Cause Magnus is a selfish bastard
study("Magnus Doesn't Share", overlay=true)
fill(plot(high),plot(close), color=#009900, transp=60)
fill(plot(low),plot(close), color=#990000, transp=60)

Bình luận