LuxAlgo

Fibonacci Toolkit [LUX]

This toolkit aims to display multiple Fibonacci drawing tools including retracements, arcs, circles, fans, timezones and spirals.

Usage

Upon adding the indicator to the chart, users will be prompted to choose a starting point and an ending point for the calculation of the drawing tools.

Users can then navigate to the settings of the toolkit and choose which drawing tool to display using the Fibonacci drop-down menu. Users are also free to change the default Fibonacci ratios used by the indicator from within the settings. Each tool is described below.

Retracements


Fibonacci retracements display multiple levels constructed using the starting price point, ending price point, and multiple Fibonacci ratios. These levels can be used as support and resistance .

Arcs


Fibonacci arcs display multiple semi-circles. Each semi-circle crosses the line connecting the starting & end price point at a certain percentage determined by Fibonacci ratios. These arcs can be used as support and resistance .

Circles


The Fibonacci circles are similar to the Fibonacci arcs but display a full circle instead. Users can expect the price to bounce off of the circles.

This tool is less commonly used by traders.

Fan


A Fibonacci fan is a tool displaying trendlines all connected to a starting point and extending to a point determined by Fibonacci ratios. These can also be used as support and resistance .

Timezone


Fibonacci timezones return a series of horizontal lines. The distance of the lines increases by a factor given by the numbers in the Fibonacci sequence.

This tool can be useful to highlight points where a trend might reverse assuming that their duration increases over time.

Spiral


The Fibonnaci spiral displays a spiral that grows by a factor given by the golden ratio. This indicator returns a spiral using 7 turns (5 internal) and sets the origin of the spiral to the ending point which is selected by the user. The height of the spiral is based on the price range between the starting point and ending point.

Note that potential display artifacts can be seen when fitting the spiral on stocks and forex pairs.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?