UnknownUnicorn3307909

Corrections catcher

Всем привет! Хочу поделиться с вами моим новым индикатором "Ловец коррекций".

Из чего собран данный индикатор:
1) верхняя линия канала - верхняя линия канала Дончиана - максимальная цена за установленный период;
2) нижняя линия канала - фиксированное снижение в % цены верхней линии канала;
3) ценовая серия по минимальному значению цены;
4) экспоненциальное скользящее среднее.

Главным преимуществом данного индикатора над каналом Дончиана является то, что нижняя линия канала установлена заранее вами. Например, вы заметили что в последние несколько лет биткоин хорошо отскакивает после коррекции около 40%, это случается редко, но сигналы хорошие. Вы можете открыть длинную позицию при падании цены в зону перепроданности (oversold - красная линия), а затем закрыть позицию при отскоке цены к экспоненциальному скользящему среднему.

Помните, при использовании этого индикатора, ваша прибыль зависит от предварительного изучения истории цен (уровней больших коррекций), хорошей настройки индикатора и вашего риск-менеджмента.

Следует отметить, что данным индикатором следует пользоваться только при ловле больших ценовых движений на дневном графике, иначе с большой вероятностью вы можете понести убытки.

Индикатор редко дает сигналы, но лишней стрела в колчане не будет. Всем удачных торгов!
Phát hành các Ghi chú: Всем привет! Дополнил индикатор "Ловец коррекций" двумя линиями коррекции. Теперь вы можете выставить 3 уровня коррекции, например, 20-28-35% и подтягивать ордера на лонг в след за ценой, например, 30-30-40 % от депозита. Таким образом, вы можете успешно пирамидить коррекции глобального восходящего тренда, получая хорошую точку входа.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?