yummyprofit

ATR Trailing Stop advance

Hello Traders,

The average true range (ATR) is a technical analysis indicator that measures market volatility . The ATR indicator is easy to use and gives an accurate reading about an ongoing trend that very effective.

I. Signals are used for entry

- Entry your long position (buy) when price crosses above the ATR trailing stop line.
- Entry your short position (sell) when price crosses below the ATR trailing stop line.


II. ATR Trailing Stops Setup

- The ATR period is used to adjust the sensitivity of the ATR trailing stop line. With larger period, the ATR will "smoother" but will signal slower than the price.
- ATR multiplier is a multiple of ATR trailing stop.
- If you want to backtest with trailing take profit, you can tick the box “test with trailing?”. It will affect 2 parameters which are: Trailing point and trailing offset. Where: Trailing Point is the trigger point, the distance from the entry price. Trailing Offset is the take-profit price, which is the distance from the Trailing Point.


III. A few ATR trailing stop configurations, you can use for backtesting:


1. BTC /USDT (M15):
- ATR period: 80
- ATR multiple: 1.91
- Trailing point: 63
- Trailing offset: 10

2. BTC /USDT (M30):

- ATR period: 71
- ATR multiple: 1.63
- Trailing point: 60
- Trailing offset: 10

3. ETH/USDT (M30):

- ATR period: 90
- ATR multiple: 1.81
- Trailing point: 1.12
- Trailing offset: 0.15

4. XRP/USDT (M30):

- ATR period: 125
- ATR multiple: 1.61
- Trailing point: 0.0016
- Trailing offset: 0.0003


IMPORTANT:
Generally, ATR trailing stop still fails in a sideways-moving market. Be Careful and research the strategy before making a buy/sell order.

Hope you enjoy it. We look forward to hearing from you so we can improve this strategy.

Thank you,

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?