TrumpShipper

MrPhu_Bitmex_Pro

Tools trade forex + margin + allcoin (30m, 1h, 4h, 1D)
Bollinger Band color trend, Fibonancci, Buy, Sell,...
You can follow telegram group: http://t.me/VipSignalsFree
Phát hành các Ghi chú: Color Bollinger Band : show the trend of signals "Long, Short Bitmex" at this time ->> and Signals "Long, Short Bitmex" is REAL TIME not REPAINT.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ TrumpShipper để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

ACCESS PLZ
Phản hồi
Hi MrPhu, Can I try your signal? Thank you
Phản hồi
Can I get an access please? plz
Phản hồi
Please give me the access..
Thanks,
Phản hồi
Access plz looka very nice script
Phản hồi
# Can I get an access please?
Phản hồi
can i test? please

Phản hồi
Can you let me try it for a few days and check the effect? Thank you
Phản hồi
can i test? please
Phản hồi
anh cho em dung script với . thanks
Phản hồi