jchinh071980

2BB_3EMA

// Jchinh
// 3 EMA en 1 Indicador and 2 bollinger band
// 3 Medias Móviles Exponenciales en un Indicador

//@version=3
study(shorttitle="Jchinh", title="3 EMA 132134", overlay=true)
m1 = input(13, minval=1)
m2 = input(21, minval=1)
m3 = input(34, minval=1)

src = input(close, title="Source")

media_1 = ema ( src , m1 )
media_2 = ema ( src , m2 )
media_3 = ema ( src , m3 )

plot(media_1, color=red)
plot(media_2, color=orange)
plot(media_3, color=purple)

//study(shorttitle="jchinh2BB", title="Bollinger Bands double", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1), mult1 = input(2, minval=0.001, maxval=50), mult2 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma (source, length)
dev1 = mult1 * stdev(source, length)
dev2 = mult2 * stdev(source, length)
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=green)
plot(upper1, color=green)
plot(lower1, color=green)
plot(upper2, color=green)
plot(lower2, color=green)
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận