thanhng369

nextCandle [group 369 early_access]

1424 lượt xem
42
New candle for trader, include a trendline.
Phát hành các Ghi chú: Update candle
Phát hành các Ghi chú: Update time
Phát hành các Ghi chú: Triple 3 EMA added.
Update name.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?