dinhchien

US30-DinhChienFX Swing [2 orders]

Keltner basis: 20 | trend identification: Keltner Upper/Lower 2 | entry: Stochastic breakout k cross d | Stoploss: 2, Profit: 2 |

The strategy finds the rule in 4 years, every year, every quarter. The ratio of risk/reward 1/1 to give the success percentage over 55%.
Makes a second order has a better ratio. US30''s risk/reward: 1/1.86.
Look the right label: that rule has 14 times consecutive wins and 6 times consecutive losses in history.
-----------

+ A Long trend is when the price close & crossover the Keltner Upper 2 + k value of Stochastic indicator crossover 80.

+ A Short trend is when the price close & crossunder the Keltner Lower 2 + k value of Stochastic indicator crossunder 20.

+ to Entry when k value ( Stoch indicator) make correction and cross the d value ( Stoch indicator)
- Buy: d > 70
- Sell: d < 17

*** Use the link below to obtain access to this indicator

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan