TrendoBoom

Chinkou_Pro

Welcome traders,

I have made this script wishing a higher gain,

Originally, this strategy is taken from Ichimoku Kinko Hyo

Simply:
ChinkouPro crossing with price is giving a clear opportunity.
Review it, master it, work it.

first version

change log
  • Delete function of lazy trader { smooth candle }
  • Delete function of alert , { make alert from chart it's better }
  • Enjoy with it , and contact me for any reason :)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// 150416 @TrendoBoom 
study(title="Chinkou_Pro", shorttitle="Ch_P", overlay=true)
//inputs
src = input(close)
of = input(-9, title="Chinkou'-26'")
// color of 1:0
colo = close >= close[1] ? lime : red 
// plot for chinkou
plot(src, offset=of, transp=70, style=line, color=colo, title='Chinkou Span', linewidth=3)
// Have A Good Day .