kocurekc

OBV - ADX and DI+/-

This is the ADX and DI+/- indicator applied to OBV!

This really clearly shows up and down, but using VOLUME! Don't ignore it, there is too much information captured in the OBV.

If you just love the ADX /DI format, it is included in a checkbox.

Want some excellent background highlighting, turn in on in a checkbox.


Shout out to some inspirations
csw-dmi
unRekt-KISS-Addie
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?