GurselKona

Inverse Fisher Transform of SMI and sto. RSI, MTF confirmed

The system uses 1 hour and 15 min timeframe data. Signals coming from 15 min Inverse Fisher Transform of SMI and stochastic RSI are confirmed by 1 hour Inverse Fisher Transform SMI, according to the following rules:

long cond.: 15 min IFTSMI crosses ABOVE -0.5 or SRSI k-line crosses ABOVE 50 while 1-hour IFTSMI is already ABOVE -0.5
short cond.:15 min IFTSMI crosses BELOW 0.5 or SRSI k-line crosses BELOW 50 while 1-hour IFTSMI is already BELOW 0.5

SMI and Inverse Fisher Transform of SMI codes belong to @kivancozbilgic.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?