inno14

Currency Relative Strength Index

Currency Relative Strength Index
This scripts show current RSI value and histogram of 7 Currency index on 3 time frame: 4H, 1H, 15M

//=== RSI Function ===\\
rsi_period=input(14)
M15_RSI( sym ) =>
M15_RSI = security( sym , "15", rsi (close,rsi_period))
H1_RSI( sym ) =>
H1_RSI = security( sym , "60", rsi (close,rsi_period))
H4_RSI( sym ) =>
H4_RSI = security( sym , "240", rsi (close,rsi_period))

//=== Currency Index ===\\
1. DXY - USD Index - U.S. Dollar Index
2. EXY - EUR Index - Euro Currency Index
3. JXY - JPY Index - Japanese Yen Index
4. BXY - GBP Index - British Pound Index
5. AXY - AUD index - Australian Dollar Index
6. CXY - CAD Index - Canadian Dollar Index
7. SXY - CHF Index - Swiss Franc Currency Index
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?