cheatcountry

Ehlers Hann Relative Strength Index [CC]

The Hann Relative Strength Index was created by John Ehlers (Stocks and Commodities Jan 2022 pgs 26-28) and this indicator builds upon his Hann Window Indicator to create an unique rsi indicator that doesn't rely on overbought or oversold levels to determine a reversal point and also provides a very superior smoothing without any of the lag associated with traditional smoothing. A much more useful RSI than the standard version in my honest opinion. Short term you buy when the line turns green and sell when it turns red. Medium to long term you buy when the indicator rises above the 0 line and sell when it falls below the 0 line. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?