fabi369

EMA/SMA Pack by Fabiano

Contains a set of moving averages and crosses, based on TCG Cross
Phát hành các Ghi chú: now with bollinger bands
Phát hành các Ghi chú: Now also includes Parabolic SAR
Phát hành các Ghi chú: It is now possible to highlight bars after crossing of EMAs, small fixes too
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thanks brother!!! Used it for a month now but forget to thank you!
Phản hồi
thanks Fabiano.
Phản hồi