exlux99

Crypto BTC Correlation Scalper Gaps Strategy

This strategy is based on the gaps theory.
In this case we have the BTC futures from CME, which acts in a way similar to stocks, and we can have gaps present between close/open session, and also sometimes between same candle due to huge movements intra candle.

At the same time I have combined this with a daily moving average, to help out a bit with the trend, since we are looking at small timeframe like 1-15/30min .

On top of that we have a reverse option, where long = short and viceversa, which can be used with against BTC pairs .


Rule are simple:
For long, we have a long gap and the close of the correlated candle is above daily sma
For short, we have a short gap and the close of the correlated candle is below daily sma

For exit:
For exit, we take the highest highest values for short entry TP, meaning we get the different from the HH and rest the current open candle distance, and use that distance as a TP.
At the same time for long entry, we take the lowest low value and rest current close of the candle to that value, and we get the TP.
Can also be applied this logic for SL aswell but from the test I have found out that exiting based on a reverse condition(when tp is not being hit), gives better results/dd overall.


If you have any questions, please let me know !

🔻My Signals app: app.hercules.trading
🔻Premium : cutt.ly/HH01C3a
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻FTX: cutt.ly/QH010oc
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?