siddmuk2005

SMOTHING_MOVE_SIDD

siddmuk2005 Cập nhật   
This Indicator is used to smooth the movement of scripts with SMMA and SEMA .

Inspired by Chris Moody RSI-EMA .

This indicator help to avoid any kind of small correction in trending direction and it filter small kind of correction.

Small correction like 2-15 irregular corrective candles is filtered with the help of smooth moving average and Arnaud Legoux Moving Average.

Keep default setting help for optimal trend filter changing setting may change the results.

This Indicator is not recommending for Buy and Sell.
Phát hành các Ghi chú:
Updating color code for small time frame up moves in scripts.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?