RozaniGhani-RG

Cyclic RSI High Low With Noise Filter

RozaniGhani-RG Pro+ Updated   
█ OVERVIEW
This indicator displays Cyclic Relative Strength Index based on Decoding the Hidden Market Rhythm, Part 1 written by Lars von Thienen.
To determine true or false for Overbought / Oversold are unnecessary, therefore these should be either strong or weak.
Noise for weak Overbought / Oversold can be filtered, especially for smaller timeframe.

█ FEATURES

█ LEGENDS
◍ Weak Overbought / Oversold
OB ▼ = Strong Overbought
OS ▲ = Strong Oversold

█ USAGE / TIPS
  • Recommend to be used for Harmonic Patterns such as XABCD and ABCD .
  • Condition 1 (XABCD) : When ▼ and ▲ exist side by side, usually this outline XA, while the next two ◍ can be BC .
  • Condition 2 ( ABCD ) : When ▼ and ▲ exist side by side, usually this outline AB, while the next one ◍ can be BC , strong ABCD .
  • Condition 3 ( ABCD ) : When ▼ or ▲ exist at Point A, the next two ◍ can be Point B and Point C, medium ABCD .
  • Condition 4 ( ABCD ) : When ◍ exist at Point a, the next two ◍ can be Point b and Point c, weak ABCD usually used as lower case as abcd .

█ CREDITS
LoneSomeTheBlue
WhenToTrade
Phát hành các Ghi chú: Remove hline(0) and hline(100) for better visibility.
Phát hành các Ghi chú: Add switch for RSI and Cyclic RSI.
Update name for input.
Add option for noise label.
Add credits into comment.
Phát hành các Ghi chú: Add Collapsible code sections for line 13, 24, 34, 39, 52, 77, 90 and 128
Phát hành các Ghi chú: Add alert.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?