NeoButane

US Inflation Rate [nb]

This is the United States inflation rate, based on the total Consumer Price Index published by the U.S. Bureau of Labor Statistics.


Option to toggle:
A line to display the inflation rate in December. It does not change until the next December.

What the color change to red is indicative of:
According to the Federal Open Market Committee (FOMC) regarding inflation rate, "2% is a bae number to be around". This does not imply a strict 2% inflation for success and allows room for federal rate cuts should they be needed.

Although FOMC declared 2% to be "bae" in 2012, James Bullard, of federal banking fame, claims that started to become the norm in 1995. Therefore the inflation rate line will only turn red 1995 onwards, and serves as a friendly reminder that inflation has been over at or over 2% for more than one month.

Sources:
https://www.bls.gov/cpi/
https://www.federalreserve.gov/newsevent...
https://www.stlouisfed.org/open-vault/20...My published indicators: https://www.tradingview.com/u/NeoButane/#published-scripts

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?