EsIstTurnt

TurntLibrary

EsIstTurnt Cập nhật   
Library "TurntLibrary"
Collection of functions created for simplification/easy referencing. Includes variations of moving averages, length value oscillators, and a few other simple functions based upon HH/LL values.

ma(source, length, type)
  Apply a moving average to a float value
  Parameters:
    source: Value to be used
    length: Number of bars to include in calculation
    type: Moving average type to use ("SMA","EMA","RMA","WMA","VWAP","SWMA","LRC")
  Returns: Smoothed value of initial float value

curve(src, len, lb1, lb2)
  Exaggerates curves of a float value designed for use as an exit signal.
  Parameters:
    src: Initial value to curve
    len: Number of bars to include in calculation
    lb1: (Default = 1) First lookback length
    lb2: (Default = 2) Second lookback length
  Returns: Curved Average

fragma(src, len, space, str)
  Average of a moving average and the previous value of the moving average
  Parameters:
    src: Initial float value to use
    len: Number of bars to include in calculation
    space: Lookback integer for second half of average
    str: Moving average type to use ("SMA","EMA","RMA","WMA","VWAP","SWMA","LRC")
  Returns: Fragmented Average

maxmin(x, y)
  Difference of 2 float values, subtracting the lowest from the highest
  Parameters:
    x: Value 1
    y: Value 2
  Returns: The +Difference between 2 float values

oscLen(val, type)
  Variable Length using a oscillator value and a corresponding slope shape ("Incline",Decline","Peak","Trough")
  Parameters:
    val: Oscillator Value to use
    type: Slope of length curve ("Incline",Decline","Peak","Trough")
  Returns: Variable Length Integer

hlAverage(val, smooth, max, min, type, include)
  Average of HH,LL with variable lengths based on the slope shape ("Incline","Decline","Trough") value relative to highest and lowest
  Parameters:
    val: Source Value to use
    smooth
    max
    min
    type
    include: Add "val" to the averaging process, instead of more weight to highest or lowest value
  Returns: Variable Length Average of Highest Lowest "val"

pct(val)
  Convert a positive float / price to a percentage of it's highest value on record
  Parameters:
    val: Value To convert to a percentage of it's highest value ever
  Returns: Percentage

hlrange(x, len)
  Difference between Highest High and Lowest Low of float value
  Parameters:
    x: Value to use in calculation
    len: Number of bars to include in calculation
  Returns: Difference

midpoint(x, len, smooth)
  The average value of the float's Highest High and Lowest Low in a number of bars
  Parameters:
    x: Value to use in calculation
    len
    smooth: (Default=na) Optional smoothing type to use ("SMA","EMA","RMA","WMA","VWAP","SWMA","LRC")
  Returns: Midpoint
Phát hành các Ghi chú:
Fixed formatting, export
Phát hành các Ghi chú:
v3

Added:
geoma(src, length, offset, atr)
  Geometric average of midpoint and value with an additional modifier
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
    atr: ATR length to use
  Returns: a Geometric Average of a modified Geometric Average

rsma(src, length, offset, up, dn)
  Midpoint between Highest and Lowest using variable lookback
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
    up: Slope of length curve to use ("Incline","Decline","Peak","Trough")
    dn: Slope of length curve to use ("Incline","Decline","Peak","Trough")
  Returns: Dynamic Relative Strength Average

yma(src, length, offset)
  Midpoint using dynamic lengths with Incline/Decline Slopes
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
  Returns: Incline Decline MA

xma(src, length, offset)
  Midpoint using dynamic lengths with Peak Trough Slopes
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    offset: LRC offset
  Returns: Peak Trough MA

gma(src, length, mult, type)
  Gravitational Moving Average, Adds weight to lowest highest or center point based upon the current value in relation to the highest/lowest values.
  Parameters:
    src: = Value to use in calculation
    length: # of bars to include in calculation
    mult
    type
  Returns: Gravitational MA
Phát hành các Ghi chú:
v4 Fix Chart Image
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.