alexgrover

Adaptive Stochastic

Adapt To The Right Situation

There are already some Adaptive Stochastic scripts out there, but i didn't see the concept of using different periods highest/lowest for their calculations. What we want
for such oscillator is to be active when price is trending and silent during range periods. Like that the information we will see will be clear and easy to use.

Switching between a long term highest/lowest during range periods and a short term highest/lowest during trending periods is what will create the adaptive stochastic .
The switching is made thanks to the Efficiency Ratio, the period of the efficiency ratio is determined by the length parameter.

The period of the highest and lowest will depend on the slow and fast parameters, if our efficiency ratio is close to one (trending market) then the indicator will use highest and lowest of period fast, making the indicator more reactive, if our efficiency ratio is low (ranging market) then the indicator will use highest and lowest of period slow, making the indicator less reactive.

The source of the indicator is a running line (lsma) of period slow-fast.

it is also possible to switch the parameters values, making the indicator reactive during ranging market and less reactive during trending ones.


Hope you enjoy

For any questions/demands feel free to pm me, i would be happy to help you

Patreon: www.patreon.com/alexgrover

Become a Patreon and get access to exclusive technical indicators!

You can also check out some of the indicators I made for luxalgo : www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?