Arun_K_Bhaskar

Alpha & Beta

Arun_K_Bhaskar Cập nhật   
How to use Alpha(α)?

If Alpha is positive the stock outperforms, if the value is negative means the stock underperforms.
α < 0: The investment has earned too little for its risk (or, was too risky for the return)
α = 0: The investment has earned a return adequate for the risk taken
α > 0: The investment has a return in excess of the reward for the assumed risk

How to use Beta(β)?

β = 1: Exactly as volatile as the index
β > 1: More volatile than the index
β < 1 > 0: Less volatile than the index
β = 0: Uncorrelated to the index
β < 0: Negatively correlated to the index
β > 2: Trending stock
Higher the β higher risk/reward
Example: If the beta is 1.1, the share price is like to move by 10% more than the index

Trading Tip

Choose a stock with Alpha greater than 0 and Beta greater than 1.9 for intraday in 5min timeframe for long positions
Remember that such stocks will have high risk and high reward
Shortlist stocks with Beta greater than 1.9 for next day in 5min timeframe
Phát hành các Ghi chú:
Update v1.1
Added up or down arrows which indicates whether the value is increasing or decreasing compared to the previous value
Phát hành các Ghi chú:
Updated position.
Phát hành các Ghi chú:
Updated text alignment and text position.
Phát hành các Ghi chú:
Converted from label to table view.
Phát hành các Ghi chú:
Updated on 28 May 2022
  • Changed the visualization to Oscillator, helps to see the Historical values also.
  • Converted to Pinescript version 5.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?