Arun_K_Bhaskar

Screener: Alpha & Beta

Arun_K_Bhaskar Cập nhật   
This is a Live Screener for my previous Alpha & Beta indicator, which filters stocks lively based on the given values.
Use 5min timeframe for Live Intraday.
The default stocks in the screener is selected based on high beta value from F&O listed stocks. It may include other stocks also.
User can input stocks of your choice either through the menu or through the Pine editor.
The maximum number of stocks inputs is only 40 . The indicator includes only 20 stocks by default.
More number of stocks can be added but it makes the screener slower to load.
Open the indicator in a sperate tab or window to avoided the loading lag.
It is recommended to choose only 10 to 20 stocks based on the weightage from each sectors.
Beta values are dynamic. It changes from day to day based on the trend and sector.
Update the sock list weekly or twice a week or monthly.
Use investing.com screener(preferably) or TradingView screener for shortlisting beta stocks.
Remember that majority of indicators fails in a sideways market, also every indicator is not 100% accurate.
Phát hành các Ghi chú:
Removed Long or Short titles. It might be misleading in volatile markets.
Phát hành các Ghi chú:
Updated position.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?