nqctrade

Forex Trade

Setup

khung thoi gian: 120 - 720
%tang: 0.01-0,1
%giam: 0.01-0,1

TF 15m 91%
TF 1h 83%
TF 2h 80%
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận