cheatcountry

Ehlers Stochastic Center Of Gravity [CC]

The Stochastic Center Of Gravity Indicator was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pgs 79-80), and this is one of the many cycle scripts that I have created but not published yet because, to be honest, I don't use cycle indicators in my everyday trading. Many of you probably do, so I will start publishing my big backlog of cycle-based indicators. These indicators work best with a trend confirmation or some other confirmation indicator to pair with it. The current cycle is the length of the trend, and since most stocks generally change their underlying trend quite often, especially during the day, it makes sense to adjust the length of this indicator to match the stock you are using it on. As you can see, the indicator gives constant buy and sell signals during a trend which is why I recommend using a confirmation indicator.

I have color-coded it to use lighter colors for normal signals and darker colors for strong signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?