CryptoGraffer

Universal Longs Vs. Shorts - Percentage (Any Symbol)

Hello all my Trading View friends!!

This script allows you to choose ANY symbol and plot the ratio against ANY other symbol, as an indicator on your given pair. It is primarily used as an indicator of longs/shorts as well as shorts/longs as a percentage of total longs + shorts.

For example, you could plot BITFINEX:BTCUSDLONGS against BITFINEX:BTCUSDSHORTS.

It takes the ratio from an absolute 100%, rather than relative to each other. Therefore, each plot has a minimum of 0% and a maximum of 100%. You can choose to view Longs Percentage only, Shorts Percentage only, or Both.

This is useful to see what percentage of total positions are either long or short at any given time interval.

If you found this script helpful please remember to FOLLOW and press LIKE!!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?