RicardoSantos

[RS]ZigZag Multiple Methods - Forecast - patterns - labels

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
experimental:
zigzag indicator with all the zigzag methods that im aware of(that matter atleast), theres something for all tastes there :P
this will be the basis for zigzag tools i make in the future.

note: some zigzags REPAINT.
Phát hành các Ghi chú:
improved range based methods to detect reversals, still not perfect(sometimes it uses a previous bar it should not), but atleast it will act better with volatile markets when the range is smaller that the volatility level.
Phát hành các Ghi chú:
Added a very requested leg volume information to labels (currently attached to price label) this may change later with addition of other volume metrics
Phát hành các Ghi chú:
modified color profiling (work in progress)
changed likely square to use box function
overhauled line/label system using arrays for better control.
Phát hành các Ghi chú:
v5 update, removed pattern detection individual options as its handled in a library now, added color option for reverse line, text size option, fixed minor bug with reversal line and improved labels pattern text position.
Phát hành các Ghi chú:
zigzag function is now handled in external library.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?