PineCodersTASC

TASC 2022.03 Relative Strength Volatility-Adjusted EMA

█ OVERVIEW

TASC's March 2022 edition of Traders' Tips includes the "Relative Strength Moving Averages - Part 3: The Relative Strength Volatility-Adjusted Exponential Moving Average" article authored by Vitali ​Apirine. This is the code that implements the "RS VolatAdj EMA" from the article.


█ CONCEPTS

In a three-part article series, Vitaly Apirine examines ways to filter price movements and define turning points by applying the Relative Strength concept to exponential moving averages. The resulting indicator is more responsive and is intended to account for the relative strength of volatility.


█ CALCULATIONS

The calculation process uses the following steps:
  • Select an appropriate volatility index (in our case it is VIX).
  • Calculate up day volatility (UV) smoothed by a 10-day EMA.
  • Calculate down day volatility (DV) smoothed by a 10-day EMA.
  • Take the absolute value of the difference between UV and DV and divide by the sum of UV and DV. This is the Volatility Strength we need.
  • Calculate a MLTP constant - the weighting multiplier for an exponential moving average.
  • Combine Volatility Strength and MLTP to create an exponential moving average on current price data.

Join TradingView!

Tools and ideas for all Pine coders: www.tradingview.com/u/PineCoders/
Pine news broadcasts: t.me/PineCodersSquawkBox or twitter.com/PineCoders
TASC: traders.com/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?