veryfid

Dump Detector - Hull Moving Average

Dump Detecter uses HMA ( Hull Moving Average ) to detect dumps/downtrends. Can be used as an exit trigger for long bots or an entry trigger for short bots. Pump signals can be turned on with tickbox.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

rất hay nhưng bạn có thể thêm điểm mua vào không?
Phản hồi
veryfid dung247
@dung247, You can turn them on in the settings. "show pump signals"
Phản hồi
dung247 veryfid
@veryfid, thank you. Your guide is very good.
Phản hồi