iitiantradingsage

True Barcolor

iitiantradingsage Cập nhật   
Heikin Ashi can be useful for understanding trend based on price action but it doesn't take volume in context. Here I have tried to use volume for understanding true bar color and ultimately true trend analysis. It can also help you in not getting trapped in sudden shakeouts. Also, you can use it for averaging of your existing position.

Conditions used:
  • Relative closing price
  • Relative volume against previous bar and overall moving average of volume
  • Volume analysis
  • Trend analysis

Phát hành các Ghi chú:
Updated to version 5
Phát hành các Ghi chú:
Trailing stoploss is added in the script to highlight when to minimize the risk and Improve R:R ratio
Phát hành các Ghi chú:
Limited number of Trailing stoploss lines display period.
Phát hành các Ghi chú:
Trend reversal must be confirmed by closing above or below trailing Stoploss
Phát hành các Ghi chú:
Tutorial for the script added along with the the scenario like supertrend
Phát hành các Ghi chú:

Indicator name change

potential entry points added

reversal signals are added for profit booking
Phát hành các Ghi chú:
Few updates on stoplosses !!
Phát hành các Ghi chú:
Trailing SL updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?