Yazdanian

Ichimoku RONIN

A Full version of Ichimoku Kinko Hyo with many features ...

Features :

- Ichimoku Default Lines
- Settings for Shift all of Ichimoku Lines
- 52, 103, 108, 216 Periods Line
- Future TenkanSen, Kijunsen & Kumo Clouds
- 9/26/52 Cycle Counter
- Optimized for Pine Script 5
Phát hành các Ghi chú: - Add Quality and Direction lines
- Add two EMA lines
Phát hành các Ghi chú: Bug Fix
Phát hành các Ghi chú: Two Alert Add :
- New Cloud Alert
- KijunSen & TenkanSen Lines Crossed
Phát hành các Ghi chú: Future SekouSpanB Bug Fix
Phát hành các Ghi chú: Shifted TenkanSen Line Added
Kijunsen & 52 Period Line Cross Over Alert Added
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?