NeoButane

Stochastic RSI with Divergences

NeoButane Premium Cập nhật   
Took my other Log RSI script and plugged in Stochastic RSI to see how divergences play on an oscillator with two lines. Turns out divergences are good at predicting changes in the oscillator but that doesn't mean that the oscillator will always mimic price action.

Log vs. no log is virtually the same.

Credits to
@fskrypt for introducing geometric mean
Divergences by @RicardoSantos (@JustUncleL's edit)
Phát hành các Ghi chú:
Added toggle for using average of K and D or only K for divergences
Phát hành các Ghi chú:
Added toggle for (low strikerate) hidden divergences. Now off by default.

My published indicators: www.tradingview.com/u/NeoButane/

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?