Akickmonkey

Long only EMA CROSS 8/50/200 Backtest

Improve EMA CROSS 8/50/200 with adjustable Exit EMA Level, and can open trade only when above EMA200
Phát hành các Ghi chú: fix some confuse title
Phát hành các Ghi chú: Add Backtest time frame, the commission fee set at 0.1% with 1000 initial capital.
Phát hành các Ghi chú: update graph using 50% of the total cap starting from 2021-01-01
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?