fikira

[fikira] MACD + Divergences

fikira Premium Cập nhật   
Since my " MACD & RSI+Stoch + Divergences" is a heavy script
I've split the script in 3 separate ones:

- MACD
- RSI
- Stoch RSI

with Divergences

Default settings are without lines (faster)
If you want to see the lines, enable the "Just show Arrows (No Lines)" button

Thank you very much!
Phát hành các Ghi chú:
Small adjustments
Phát hành các Ghi chú:
Added more options,
also Divergences are loading quicker ;-)
Phát hành các Ghi chú:
Small improvements
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?