BHD_Trade_Bot

Take Profit On Trend v2 (by BHD_Trade_Bot)

The purpose of strategy is to detect long-term uptrend and short-term downtrend so that you can easy to take profit.

The strategy also using BHD unit to detect how big you win and lose, so that you can use this strategy for all coins without worry about it have different percentage of price change.


ENTRY

The buy order is placed on assets that have long-term uptrend and short-term downtrend:
- Long-term uptrend condition: ema200 is going up
- Short-term downtrend condition: 2 last candles are down price (use candlestick for less delay)


CLOSE

The sell order is placed when take profit or stop loss:
- Take profit: price increase 2 BHD unit
- Stop loss: price decrease 3 BHD unit


The strategy use $1000 for initial capital and trading fee is 0.1% for each order.

Pro tip: The 1-hour time frame for ETH/USDT has the best results on average.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?