despotak

Technical Analysis Consulting Table (TACT)

Inspired by Tradingview's own "Technical Analysis Summary", I present to you a table with analogous logic.

You can track any ticker you want, no matter your chart. You can even have multiple tables to track multiple tickers. By default it tracks the Total Crypto Cap.
You can change the resolution you want to track. By default it is the same as the chart.
You can position the table to whichever corner of the chart you want. By default it draws in the bottom right corner.
Background colors and text size can be adjusted.

Indicators Used:

Oscillators
 • RSI(14)
 • STOCH(14, 3, 3)
 • CCI(20)
 • ADX(14)
 • AO
 • Momentum(10)
 • MACD(12, 26)
 • STOCH RSI (3, 3, 14, 14)
 • %R(14)
 • Bull Bear Power
 • UO(7,14,28)

Moving Averages
 • EMA(5)
 • SMA(5)
 • EMA(10)
 • SMA(10)
 • EMA(20)
 • SMA(20)
 • EMA(30)
 • SMA(30)
 • EMA(50)
 • SMA(50)
 • EMA(100)
 • SMA(100)
 • EMA(200)
 • SMA(200)
 • Ichimoku Cloud(9, 26, 52, 26)
 • VMWA(20)
 • HMA(9)

Pivots
 • Traditional
 • Fibonacci
 • Camarilla
 • Woodie

WARNING: I have observed up to a couple of seconds of signal jitter/delay, so use it with caution in very small resolutions (1s to 1m).

I hope you enjoy this and good luck with your trading. Suggestions and feedback are most welcome.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?