inno14

BO - Bar M15 Signal

* This script show the signal base on volatility of previous bar M15 to trade Binary Option.
* Rule of Signal is below:

A. Rule 1: Wait for prices created temporary peak and bottom

Row 18: 10 minutes till close

B. Rule 2: Reversal previous bar's direction

1. Put Signal - Row 22 - 25:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is upward
- price less than previous close
- temporary bottom greater than previous open

2. Call Signal - Row 29 - 32:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is downward
- price greater than previous close
- temporary peak less than previous open

C. Rule 3: Follow previous bar's direction

1. Put Signal - Row 37 - 40:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is downward
- price greater than previous open
- temporary peak less than previous peak

2. Call Signal - Row 43 - 46:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is upward
- price less than previous open
- temporary bottom greater than previous bottom
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?