inno14

BO - Bar M15 Signal

* This script show the signal base on volatility of previous bar M15 to trade Binary Option.
* Rule of Signal is below:

A. Rule 1: Wait for prices created temporary peak and bottom

Row 18: 10 minutes till close

B. Rule 2: Reversal previous bar's direction

1. Put Signal - Row 22 - 25:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is upward
- price less than previous close
- temporary bottom greater than previous open

2. Call Signal - Row 29 - 32:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is downward
- price greater than previous close
- temporary peak less than previous open

C. Rule 3: Follow previous bar's direction

1. Put Signal - Row 37 - 40:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is downward
- price greater than previous open
- temporary peak less than previous peak

2. Call Signal - Row 43 - 46:
- Delay 5' after bar M15 open
- previous bar's direction is upward
- price less than previous open
- temporary bottom greater than previous bottom
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

hi sir

A little easier to explain?

I'm not fluent in English, brother

tanx sir
Phản hồi
Thanks
Telegram channel or group?
Phản hồi