RicardoSantos

[RS]Fractal Levels V1

7671 lượt xem
810
EXPERIMENTAL: update to previous version, added a average of the fractal levels and the ability to hide the diferent components.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("[RS]Fractal Levels V1", shorttitle="[RS]FL.V1", overlay=true)
hidefractals = input(false)
hidelevels = input(false)
hideaverage = input(false)

topfractal = high < high[1] and high[1] < high[2] and high[2] > high[3] and high[3] > high[4]
botfractal = low > low[1] and low[1] > low[2] and low[2] < low[3] and low[3] < low[4]

plotchar(hidefractals ? na : topfractal, text="Fractal", location=location.abovebar, offset=-2)
plotchar(hidefractals ? na : botfractal, text="Fractal", location=location.belowbar, offset=-2)

topfractals = topfractal ? high[2] : topfractals[1]
botfractals = botfractal ? low[2] : botfractals[1]

topfcolor = topfractals != topfractals[1] ? na : black
botfcolor = botfractals != botfractals[1] ? na : black

plot(hidelevels ? na : topfractals, color=topfcolor)
plot(hidelevels ? na : botfractals, color=botfcolor)

fractalma = avg(topfractals, botfractals)
plot(hideaverage ? na : fractalma, color=blue, linewidth=2)

Bình luận

Amazing indicator!

Do you know if there's any easy way to:
1. Only display the last x number of fractals levels? i.e 2 bull * 2 bear fractals and
2. have the fractal levels extend further to the right?

Thanks again for the cool indicator!
Mario
Phản hồi
@MTRio, its not possible
Phản hồi