benjaminbarch

Session High and Low Indicator

benjaminbarch Cập nhật   
This script is meant for stocks that have a pre-market session. It is meant to be used on the 1 min time frame. This script will draw a green line at the high of pre-market, and a red line at the low of pre-market and extend these lines across the regular session day

This makes it easy to see if price action during regular market has broken above pre-market high or broken below pre-market low.

The high/low skips any quick spikes in price action (similar to what happens at 8:30 am every day).
Phát hành các Ghi chú:
This script is meant for stocks that have a pre-market session. It is meant to be used on the 1 min time frame by default. Higher time frames will need the ATR[2} setting adjusted higher. This script will draw a green line at the high of pre-market, and a red line at the low of pre-market and extend these lines across the regular session day. This makes it easy to see if price action during regular market has broken above pre-market high or broken below pre-market low. The ATR setting adjustment is used to ignore any quick spikes in price action (similar to what happens at 8:30 am every day).
Phát hành các Ghi chú:
display edits - minor tweaks
Phát hành các Ghi chú:
Separated the Pre-Market High/Low Lines from the Lines drawn during RTH so that alerts could be used during RTH hours only
Phát hành các Ghi chú:
reworded a wonky if statement to make more sense
Phát hành các Ghi chú:
* Major revision to how the code calculates
* One line each for PM High and for PM Low. No more dual lines
* Alert Conditions for when price breaks above or below the Pre-Market Channel
* Cleaned up Code and Labels
* Enjoy !
Phát hành các Ghi chú:
* Changed how the script calculates the High/Low. Now checks the ATR(2) / ATR(14) < ATR Threshold in User Settings.
* This allows the Indicator to work much better on higher time frames than it did previously.
Phát hành các Ghi chú:
* Changed default ATR Threshold percent to 300% as that seemed to be the sweet spot of what I was looking to accomplish finding the general Pre-Market edges, while ignoring quick spikes
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?