RozaniGhani-RG

Draw Line For High Low Custom Range Interactive

█ OVERVIEW
This indicator is an educational indicator to make pine coders easier to how to use interactive inputs with User-Defined Type (UDT) especially when dealing input.time.

█ NOTES
This indicator is not perfect but it is a good starting point or template to start develop custom range interactive indicator.

█ INSPIRATIONS
ABC 123 Harmonic Ratio Custom Range Interactive
XABCD Harmonic Pattern Custom Range Interactive
PriceTimeInteractive

█ CREDITS
CAGR Custom Range
Pine scripts are now interactive

█ FEATURES
1. High Low points are determined based on points selected.
2. Line will be drawn after points are correctly arranged.
3. Label show error once wrong point is selected, move the point as instructed in example.

█ EXAMPLES / USAGE

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?