dinhchien

[BTCUSD] Folow Trend & Autotrade Binance Future

dinhchien Premium Cập nhật   
Commission = 4 USD per order >>> check in the Performance Summary
Slippage = 2 ticks
- I see from Kodify (tradingview.com/pine-wizards)
Risk: 1% per trade >>> check at the "List of trades"

* Auto trade BINANCE FUTURE by Webhook + Pro, Pro+, Premium Tradingview user.

1. H3 timeframe: Supertrend indicator.
- Long when the closes candle is above Green line.
- Short when the closes candle is below Red line.

2. H1 timeframe: Keltner channels indicator.
* Keltner channels setting:
+ Length = 50
+ Multiplier = 1
+ Use Exponential MA: true
+ Band style: Average true range .
- Long when the close candle crossover the Keltner Upper
- Short when the close candle crossunder the Keltner Lower

3. Entry rule:
Open Buy: Supertrend & Keltner channels are Long. Buy when closes candle crossunder Basis line and closed above Lower Keltner
Open Sell: Supertrend & Keltner channels are Short. Sell when closes candle crossover Basis line and closed below Upper Keltner

4. Stoploss is moving the trend.
Stoploss = Height of Keltner * 1.2.

5. Not repainting

6. Overview result backtesting:
a. Longterm: Every 2 years
2018 to 31/12/2020
2017 to 31/12/2019
2016 to 31/12/2018
2015 to 31/12/2017
2014 to 31/12/2016
2013 to 31/12/2015
2012 to 31/12/2014

b. Midterm: every year.
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013

c. Shorterm:
2020 to today 13/11/2021
Phát hành các Ghi chú:
Update Binance future setting:
- Fixed Quantity = 0 => Auto quantity (Balance, risk, pips loss)
- Fixed Quantity > 0 (0.001, 0.002, 0.01,...) => send signal with Fixed Quantity

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Use the link below to obtain access to this indicator/strategy

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.