Quansium

Simple Price Momentum - How To Create A Simple Trading Strategy

This script was built using a logical approach to trading systems. All the details can be found in a step by step guide below. I hope you enjoy it. I am really glad to be part of this community. Thank you all. I hope you not only succeed on your trading career but also enjoy it.

https://docs.google.com/document/d/1fXxC...
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?