DynamicSignalLab

RSI correlation with cryptoindices [strategy version]

Dear TV'ers,

Hereby the strategy script where the RSI of an altcoin can be compared to one of the selected cryptocap indices. Included are:
-total market cap
-total market cap minus bitcoin
-total market cap others
-total market cap usdt
-cix100 index
-btc dominance
-btc total cap

If the signal crosses over 1, then the altcoin is undervalued compared to the crypto index (and considered a buying signal here). If the signal crosses under 1, then the altcoin is overvalued compared to the selected crypto-index and a short signal is produced.

!!Please note that the selected timeframe for the reference pair should be a higher time of the chart in order to prevent repainting!!!

We create next generation strategies that help traders become more profitable
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?